top of page
Justitiepaleis Brussel

COOKIE- en PRIVACYBELEID

COOKIEBELEID

 

Het onderstaande cookiebeleid verduidelijkt hoe er persoonsgegevens worden verzameld via cookies en waarvoor deze worden gebruikt. Het cookiebeleid is van toepassing op de website www.advocaatdaenen.be en de daaraan gerelateerde domeinnaam van Kathleen Daenen advocaat BV met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen , Hermanslaan 14/1 en gekend onder ondernemingsnummer  0629.824.661.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op computersystemen of mobiele apparaten worden geplaatst voor een bepaalde tijd wanneer u de website raadpleegt.

 

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies worden toegepast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel ‘AVG’ of ‘GDPR’ genoemd), en de daarvan afgeleide wetgeving.

 

Vragen over dit cookiebeleid kunnen gesteld worden via het telefoonnummer 089 77 14 68 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Gebruik van cookies op de Website

Er bestaat een onderscheid tussen first-party cookies en third-party cookies:

 

 • First-party cookies  worden gebruikt door het domein van de website.
  Bij het bezoeken van de website www.advocaatdaenen.be zijn de first-party cookies de cookies binnen de website www. advocaatdaenen.be

 • Third-party cookies worden geplaatst wanneer een website elementen van een externe partij bevat. Denk bijvoorbeeld aan ingesloten video’s, sociale media widgets, advertenties of geïntegreerde software. De externe partij stuurt dan vanaf haar eigen servers cookies mee. Cookies hebben meestal een vervaldatum. Zij kunnen automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser (sessiecookies), wanneer een bepaalde periode is verstreken (bijvoorbeeld 1 maand), of door een manuele actie (permanente cookies).

 

Daarnaast onderscheiden we volgende cookies op deze website:

Essentiële Cookies:

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien u deze cookies weigert zal de website niet of niet optimaal werken.

 

Marketingcookies:

Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden, om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesse

           

Functionele cookies:

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet tekens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 

Analytische cookies:

Analytische cookies zijn cookies die de analyse van websiteverkeer mogelijk maken zodat de website verbeterd kan worden en de prestaties van de website kunnen gemeten worden.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Kathleen Daenen Advocaat BV

Hermanslaan 14/1

3630 Maasmechelen

KBO 0629.824.661

 

Dit kantoor vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u het kantoor uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen, respecteer ik de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en handel ik in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de (potentiële) klanten en gebruikers van de website.

Het is mogelijk dat het privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de privacy policy. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

1. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van deze website

Bij het invullen van het contactformulier zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

                KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV

                Hermanslaan 14/1

                3630 MAASMECHELEN

                Ondernemingsnummer: 0629.824.661

                e-mail:                  [email protected]         

                website:              www.advocaatdaenen.be

2.2. Mijn dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op mijn diensten bent u, in overeenstemming met mijn algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan dit kantoor te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen dit advocatenkantoor en uzelf te sluiten en correct uit te voeren.

 

Dit kantoor verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke mij door de cliënten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf worden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënten worden aangeleverd betreffende hun gezin, familie of aanverwanten, werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan en dergelijke meer.

 

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt kan u hier terugvinden:

 • Identificatiegegevens;

 • financiële bijzonderheden;

 • Persoonlijke kenmerken;

 • Beroep en betrekking;

 • Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan het advocatenkantoor Kathleen Daenen dient te voldoen;

 

Uw persoonsgegevens worden steeds op een proportionele wijze verwerkt, waarbij ik telkens enkel de gegevens verwerk die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

 • Het verstrekken van juridisch advies;

 • Het verstrekken van inlichtingen;

 • Het vervullen van mijn wettelijke verplichtingen;

 • Het aanbieden en verbeteren van mijn website;

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragingen;

 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;

 • Het doen van statische analyses;

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan advocaat Kathleen Daenen en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan advocaat Kathleen Daenen beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zal ik uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, doch enkel in de mate dat dit wettelijk verplicht is, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding.

 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Dit kantoor werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorg ik er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van mijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen.

5. Uw privacy-rechten

- Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

 • Op een juiste wijze;

 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke u op verzoek specifiek zal worden toegelicht;

 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

 

-Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van het kantoor uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien u wenst uw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal het kantoor  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan dit kantoor . Het kantoor zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heeft u daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door het kantoor te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke dit kantoor zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke

 • verplichting;

 

 -Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u het recht van het kantoor een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

 • de verwerking door dit kantoor blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

 • het kantoor heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u heeeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • dit kantoor dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

 

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

U heeft daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u wenst uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal dit kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan dit kantoor verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal dit kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

-Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u dit kantoor terecht heeft verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal het kantoor elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

- Recht op het intrekken van uw toestemming / het recht om klacht in te dienen

U heeft ook steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal  het kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

- Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal het kantoor steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Het kantoor zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met dit kantoor of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel. : 02/274 48 00 of [email protected]

6. Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?

 

 • Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling,  uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

Dit kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door mij toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

 

8. Wijzigingen en updates

Dit kantoor kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

bottom of page