top of page
Kathleen Daenen

30 JAAR ERVARING

SPECIALISATIE FAMILIERECHT

Identificatiegegevens

Kathleen DAENEN oefent het beroep van advocaat uit in een BV (besloten vennootschap). De vennootschap  heet KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV , afgekort K.D.A. BV.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen , Hermanslaan 14/1(België).
Het ondernemingsnummer van deze vennootschap is 0629.824.661
Het BTW-nummer is BE0629.824.661.  
Per e-mail kan u mr. Kathleen DAENEN bereiken via [email protected].

Beroepsregels en gedragscode

Als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg is mr. Kathleen DAENEN  onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.
Voor de diensten nader omschreven op haar website (www.advocaatdaenen.be) kan u bij haar terecht. 

Identificatieplicht

In navolging van de Europese richtlijn van 4 december 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de identificatie- en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties sinds februari 2004 uitgebreid tot dienstverlening door advocaten. Op basis van artikel 21 § 1 van de Wet van 18 september 2017 is een advocaat wettelijk verplicht om, in bepaalde omstandigheden, de identiteit van zijn cliënt te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebron en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie

Kathleen Daenen Advocaat BV is de exclusieve contractspartij voor alle geleverde diensten door dit kantoor. 

Erelonen en kosten

Het kantoor maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel. Bij aanvang van de samenwerking wordt er een concrete inschatting gemaakt van kosten en erelonen. Er wordt gewerkt aan concurrentiele tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten , excl. 21% BTW (behoudens vrijstelling) en excl. eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat. 
Het kantoor is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. 
K.D.A. BV factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord. Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen. Bij wanbetaling kan K.D.A. BV haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mr. Kathleen DAENEN is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking. De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Confidentialiteit

KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming, behoudens wettelijke uitzonderingen. 

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres, Hermanslaan 14/1 te 3630 Maasmechelen ,via telefoon op het nummer 089 77 14 68, via e-mail op het adres [email protected].

Geschillen

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd, onverminderd het recht voor KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt. 

Privacy beleid

KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënteel en partners van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de bestaande privacywetgeving hieraan stelt. 
Voor wat betreft het privacy beleid van dit kantoor wordt verwezen naar de meer uitgebreide privacy verklaring.
Die verklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder ik uw persoonsgegevens verwerk. U (de betrokkene) wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wanneer KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV voornemens zou zijn om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt zij de betrokkene daarover de nodige informatie. De advocaat wenst te benadrukken dat de betrokkene nooit de verplichting heeft om de verwerkte gegevens te verstrekken aan KATHLEEN DAENEN ADVOCAAT BV.

Wenst u juridisch advies dan wel bijstand?
bottom of page